Caută

Confidentialitate

Potrivit art. 26 din Codul muncii, clauza de confiden?ialitate oblig? p?r?ile ca, pe toat? durata contractului individual de munc? ?i dup? încetarea acestuia, s? nu transmit? date sau informa?ii ...


Defini?ie

Potrivit art. 26 din Codul muncii, clauza de confiden?ialitate oblig? p?r?ile ca, pe toat? durata contractului individual de munc? ?i dup? încetarea acestuia, s? nu transmit? date sau informa?ii de care au luat cuno?tin?? în timpul execut?rii contractului, în condi?iile stabilite în regulamentele interne, în contractele colective de munc? sau în contractele individuale de munc?.
Obliga?ia de confiden?ialitate incumb? ambelor p?r?i ale contractului individual de munc? (angajator ?i angajat).
Referindu-ne strict la obliga?ia de confiden?ialitate aceasta reprezint?, de fapt, obliga?ia salariatului de a p?stra secretul de serviciu.

Condi?iile de valabilitate
Clauza de confiden?ialitate î?i produce efectele dac? sunt indeplinite urm?toarele condi?ii:
- s? fie expres prev?zut? în contractul individual de munc?
- s? fie precizate expres informa?iile confiden?iale. Suntem de p?rere c? obiectul clauzei de confiden?ialitate nu cuprinde ?i informa?iile clasificate ca secret de serviciu prin Legea nr. 182/2002 privind protec?ia informa?iilor clasificate. Pentru acest tip de informa?ii legea instituie pentru persoana care urmeaz? s? desf??oare o activitate sau s? fie încadrat? într-un loc de munc? ce presupune accesul la informa?ii clasificate, obliga?ia de a prezenta conduc?torului unit??ii un angajament scris de p?strare a secretului.
Consider?m de asemenea c? prin clauza de confiden?ialitate nu sunt avute în vedere numai informa?iile confiden?iale definite astfel prin regulamentul de ordine intern? sau contractul colectiv de munc?, ci ?i alte informa?ii a caror dezv?luire sau diseminare este interzis? expres prin contractul individual de munc?. Informa?iile care fac obiectul clauzei de confiden?ialitate pot ajunge la cuno?tin?a p?r?ilor cu ocazia încheierii ?i execut?rii contractului individual de munc?.

Pentru a elimina dificult??ile de probare a înc?lc?rii acestei clauze este important ca p?r?ile s? defineasc? prin contract informa?iile confiden?iale. Pân? în prezent s-au întâlnit în practic? dou? abord?ri, care nu se exclud neap?rat una pe alta:

- definirea exact? a informa?iilor confiden?iale în func?ie de domeniul de activitate
- stabilirea unei proceduri interne de însemnare a informa?iilor confiden?iale plecand de la modelul stabilit prin HG nr. 581/2002 privind protec?ia informa?iilor secrete de serviciu. Astfel, pentru identificarea documentelor con?inând informa?ii confiden?iale vor fi inscriptionate cu litera "S" înaintea num?rului de înregistrare. De asemenea, aceste documente vor fi marcate cu însemnul stabilit de angajator. Accesul angaja?ilor la astfel de documente se va face numai în baza autoriza?iei scrise emis? de angajator.
Observa?ie : compensarea salariatului pentru respectarea clauzei de confiden?ialitate nu reprezinta o conditie de validitate a acesteia, cu alte cuvinte se poate aprecia obliga?ia de confiden?ialitate ca fiind o obliga?ie de serviciu normal?.

Efectele clauzei de confiden?ialitate

O dat? indeplinite condi?iile de valabilitate, clauza de neconcuren?? are ca efect obliga?ia p?r?ilor de a nu transmite date sau informa?ii de care au luat cunostin?? în timpul execut?rii contractului.

Nu se interzice p?r?ilor s? transmit? orice date sau informa?ii de care au luat cunostin?? în timpul execut?rii contractului, ci numai acele informa?ii definite ca fiind confidentiale prin contractul individual de munc?.

Durata clauzei de confiden?ialitate

Obliga?ia de confiden?ialitate incumb? p?r?ilor atât pe durata execut?rii contractului, cât ?i dup? încetarea acestuia, f?r? a se preciza o durat? maxim? în care clauza de confide?tialitate î?i poate produce efectele.

R?spunderea p?r?ilor

Nerespectarea clauzei de confiden?ialitate de c?tre oricare dintre p?r?i atrage obligarea celui în culp? la plata de daune-interese.

Daunele interese reprezint? pentru creditor (partea p?gubit?) un echivalent în bani destinat s? acopere prejudiciul suferit ca urmare a neexecut?rii, execut?rii cu întârziere sau execut?rii necorespunzatoare a contractului de c?tre debitorul aflat în culp?. Cuantumul daunelor-interese poate fi evaluat conven?ional de c?tre p?r?i prin contractul individual de munc?. Aceasta nu înseamn?, îns? c? instan?a nu poate diminua suma prevazut? de p?r?i în cazul în care nu este propor?ional? cu prejudiciul produs ?i dovedit. Dac? p?r?ile nu în?eleg s? prevad? prin contract cuantumul daunelor-interese, acesta va fi stabilit de instan?? în func?ie de evaluarea prejudiciului. Dovada prejudiciului suferit ca urmare a nerespect?rii clauzei apar?ine p?r?ii v?t?mate.

Înc?lcarea obliga?iei de confiden?ialitate de c?tre salariat poate determina ?i r?spunderea disciplinar? a acestuia, în m?sura în care aceasta este considerat? abatere disciplinar?. În ultim? instan?? se poate ajunge chiar la desfacerea contractului de munc?. Desigur c? cele dou? r?spunderi -disciplinar? ?i patrimonial? - pot fi cumulateMeteo Romania

Curs valutar 

  • USD - 3.78 RON USD - 3.78
  • EUR - 4.67 RON EUR - 4.67

 

Developed by Hagau Ioan